THU MUA PHẾ LIỆU

HÀNG THANH LÝ

thông tin liên hệ
Ông Phan Long

097 679 7647 - 098 519 1757

Phế liệu chì, thiếc, kẽm

Phế liệu chì, thiếc, kẽm
Phế liệu chì, thiếc, kẽm
Phế liệu chì, thiếc, kẽm
Phế liệu chì, thiếc, kẽm
Phế liệu chì, thiếc, kẽm
Phế liệu chì, thiếc, kẽm
Phế liệu chì, thiếc, kẽm
Phế liệu chì, thiếc, kẽm